Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 268/19 v k.ú. Ejpovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-10-15

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Parcelní číslo

268/19

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost se nachází v severní okrajové zastavěné části obce Ejpovice a v ochranném pásmu dráhy trati Beroun, os. n. - Plzeň, hl.n.. Jedná se o přímý prodej pozemku v okolí pozemku p. č. st. 125 ve vlastnictví žadatelů. Pozemek tvoří přímý přístup k pozemku a stavbě žadatelů a je přístupný z pozemku p.č. 1239 (ostatní komunikace, ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Ejpovice. Pozemek je žadateli používán s okolním pozemkem p.č. 268/3 jako zahrada na základě nájemní smlouvy. S nemovitostmi žadatelů tvoří pozemek p.č. 268/19 jeden funkční celek a vzhledem k jeho tvaru a povaze je projednáván jeho přímý prodej do vlastnictví žadatelů. Pozemek byl žadateli oplocen a jsou na něm stavby a zeleň ve vlastnictví žadatelů. Pozemek je v KN zatížen věcným břemenem spočívajícím v povinnosti strpění na nabývané nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy a věcným břemenem přístupu k protihlukové zdi vůči Správě železnic. V kupní smlouvě se nabyvatelé vzdají za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Pozemek dle územního plánu leží v plochách pro bydlení.

Požadovaná cena

523000