Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 661/4 a p.č. st. 36 včetně stavby č.p. 22 v k.ú. Trojany u Mladotic

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-02

Telefon

+420 972 235 258, +420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Trojany u Mladotic, Kralovice, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

661/4 a st. 36

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

22

Popis položky

Nemovitosti se nacházejí v okrajové části obce Trojany, jež je části 5 km vzdáleného Města Kralovice v ochranném pásmu dráhy trati Malodotice - Rakovník, jež v současnosti není v dané části v provozu. V podsklepené budově č.p. 22 (bývalá výpravní budova) na pozemku p.č. st. 36, kterou je zcela zastavěn, se nacházejí dlouhodobě nevyužívané provozní nebytové prostory a prostory k bytovému užití. Stavba je prodávána s okolním pozemkem p.č. 661/4, který tvoří zázemí budovy a jsou na něm umístěny dvě studny a žumpa, které patří k budově. Město Kralovice nemá zájem o odkoupení nemovitostí. Přistup k předmětnému majetku je přes pozemek p.č. 528/4, t.č. ve vlastnictví České republiky v právu hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.. Pozemek p.č. 661/4 je v celém jeho rozsahu zatížen stávajícími služebnostmi spočívajícími v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy" a VB cesty a stezky. Obě věcná břemena jsou zřízena pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 661/3 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). Zároveň je pozemek p.č. 661/4 v celém jeho rozsahu zatížen stávajícími služebností spočívající v "právu přejezdu, průjezdu, svádění vody a vozové cesty" ve prospěch pozemků p.č. 521/1, 534/1, 534/2, 544/1, 549/2, 550/2, 599/1, 599/3, 599/6, 634/1. Pozemek p.č. 36 včetně budovy č.p. 22 bude nejpozději spolu s kupní smlouvou zatížen služebností spočívajícími v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy". V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Dle platného územního plánu se pozemek p.č.st. 36 a část pzemku p.č. 661 v k.ú. Trojany u Mladotic, nachází v zastavěném území (p.č.st. 36) na ploše DZ „drážní doprava“. Zbývající část pozemku p.č. 661/4 se nachází v nezastavěném území, v ploše DZ „drážní doprava“.

Požadovaná cena

932000