Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 180/1 o výměře 562 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 257, stavba občanského vybavení, k. ú. Brtnice, obec Brtnice, na LV č. 1060, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2022-10-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Brtnice, Brtnice, okres Jihlava

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

5800000