Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Převod pozemku p.č.st. 435, jehož součástí je stavba č.p. 339 v k. ú. Kralovice u Rakovníka a obci Kralovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-01-20

Telefon

+420 601 381 660

E-mail

KovalovaI@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Ingrid Kovalová

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Kralovice u Rakovníka, Kralovice, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

st. 435

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitosti se nacházejí v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy vlevo trati Rakovník – Mladotice, v okrajové části města Kralovice, v ulici Nádražní, v sousedství železniční trati. Z druhé strany je rezidenční (obytná část) zástavba. Jedná se o stavební pozemek st.p.č. 435 o výměře 199 m², jehož součástí je stavba č.p. 339 (jiná stavba). Jedná se o budovu dlouhodobě nevyužívanou, vyjma malé části přízemí. Menší část přízemí, směrem ke kolejím slouží stále pro potřeby dráhy, zbylá část je ve stavu, neumožňujícím jakékoliv využití. Po vyčištění a deratizaci prostor bude nutno provést kompletní rekonstrukci. Budova je částečně podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a částečným podkrovím. Směrem do kolejiště navazuje na budovu dřevěný původní přístřešek, dřevěná konstrukce v části staticky narušená. Budova je napojena vodovodní přípojkou na obecní vodovodní řád. Studna byla odpojena a není trvale používána. Odkanalizování budovy je provedeno kanalizační přípojkou do obecní kanalizace. Dle současné evidence katastru nemovitostí je pozemek p.č.st. 435 omezen ve vlastnickém právu věcným břemenem - služebnosti spočívající v povinnosti strpění (podle listiny): Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 12.10.2021. Přístup k nemovitostem bude řešen mimo provozované těleso dráhy, a to z veřejné komunikace na pozemku p.č. 5638/1 (ostatní plocha/silnice) ve vlastnictví Města Kralovice a z pozemku p.č. 5612/1 (ostatní plocha/dráha) ve vlastnictví Českých drah, a.s., oba v k.ú. Kralovice u Rakovníka. Smluvní zajištění přístupu přes pozemky ve vlastnictví Českých drah, a.s. si zajistí žadatel/nabyvatel sám. Dle platného územního plánu obce se nemovitosti nacházejí v plochách vymezených jako DZ – drážní doprava.

Požadovaná cena

1300000


Přílohy