Základní informace a časté dotazy

Základní informace

Na základě novely zákona o svobodném přístupu k informacím č. 241/2022 Sb. došlo s účinností k 1. lednu 2024 ke zřízení Centrálního registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací (dále jen „Centrální registr“), jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Centrální registr je bezplatně a neomezeně veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Povinné subjekty mají povinnost vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předchozí kalendářní rok. Od 1. ledna 2024 tak povinné subjekty mohou tuto svoji povinnost plnit prostřednictvím Centrálního registru; zveřejnění prostřednictvím tohoto registru není povinnost, ale jako možnost, která je alternativou ke stávajícímu způsobu zpracování a zveřejnění výroční zprávy (typicky na webových stránkách povinných subjektů). Povinné náležitosti výroční zprávy upravuje § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Časté dotazy