Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Popis formuláře:

Problematika místních poplatků je komplexním a kogentním způsobem upravena zákonem a obce mohou v „poplatkových“ vyhláškách upravovat jen zákonem výslovně určené oblasti. Ministerstvo vnitra důrazně nedoporučuje příslušný vzor obecně závazné vyhlášky doplňovat o další ustanovení, neboť jakákoli odchylka od stanovené zákonné úpravy může vést k rozporu příslušné vyhlášky se zákonem.

Podrobnější informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství lze nalézt v právním výkladu k zákonnému zmocnění.

Veškeré metodické materiály naleznete v dokumentech odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na stránkách MV ČR; rovněž se lze s jakýmikoli dotazy k tvorbě obecně závazných vyhlášek obrátit na územní oddělení dozoru.

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.