Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Doplnění žádosti o akreditaci vzdělávací instituce

Doplnění žádosti o akreditaci vzdělávací instituce

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Než začnete vyplňovat doplnění žádosti připravte si prosím její spisovou značku nebo ID. Také si znovu prostudujte metodické doporučení, které pro oblast akreditací na vzdělávání v ÚSC vydalo Ministerstvo vnitra a připravte si přílohy, pokud se jich doplnění také týká:

1) Přílohu č. 1 – úředně ověřenou kopii oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu. Tato povinnost se nevztahuje na ÚSC a na IVS Praha, které jsou akreditovanou institucí přímo ze zákona o úřednících.

2) Nejméně jeden vzdělávací program včetně všech příloh (profesní CV se souhlasy lektorů; nejméně 2 odborné nezávislé posudky vzdělávacího programu, které se musí vztahovat konkrétně ke každému jednotlivému programu; u každého posudku musí být uvedeno jméno, funkce, odbornost a podpis posuzovatele; vzor osvědčení o absolvování vzdělávacího programu).

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.