Úvod Kam dál Pro podnikatele Akreditace Doplnění žádosti o akreditaci (obnovení akreditace) programu

Doplnění žádosti o akreditaci (obnovení akreditace) programu

Popis formuláře:

Pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Žádost odešleme okamžitě

Zdarma

Než začnete vyplňovat doplnění žádosti připravte si prosím její spisovou značku nebo ID. Také si znovu prostudujte metodické doporučení, které pro oblast akreditací na vzdělávání v ÚSC vydalo Ministerstvo vnitra a připravte si přílohy, pokud se jich doplnění také týká, např.:

1) Příloha č. 1 – ověřená kopie akreditace vzdělávací instituce, která bude vzdělávací program zabezpečovat, nebo žádost právnické nebo fyzické osoby o akreditaci vzdělávací instituce.

2) Příloha č. 2 – nejméně 2 odborné nezávislé posudky vzdělávacího programu, které se musí vztahovat konkrétně ke každému jednotlivému programu; u každého posudku musí být uvedeno jméno, funkce, odbornost a podpis posuzovatele.

3) Příloha č. 3 – seznam odborných lektorů, který obsahuje zejména následující skutečnosti:

  • jména, příjmení a tituly lektorů,
  • údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • údaje o praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání (nejdéle za posledních 10 let),
  • přehled o jejich odborné a případně publikační činnosti,
  • případně doklad o způsobilosti k lektorské činnosti (osvědčení o absolvování kurzu apod.),
  • písemný souhlas lektora s jeho uvedením na seznamu lektorů a jeho souhlas s uveřejněním osobních údajů v žádosti o akreditaci.

4) Příloha č. 4 – vzor osvědčení o absolvování vzdělávacího programu (neplatí u vzdělávacích programů zvláštní odborné způsobilosti).

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.