Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ
Popis
ČPP Transgas, s.p. oznamuje záměr prodat následující věc nemovitou – pozemkovou parcelu v k.ú. Sendražice u Kolína, obec Kolín: Pozemková parcela parc.č. st 432/1 – ostatní plocha - zeleň o výměře 363 m2. Pozemek je zapsán na LV č. 40 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, pro k.ú. Sendražice u Kolína, obec Kolín, okres Kolín.
Požadovaná cena
15150
Platnost do
2018-06-16
Telefon
234065751
E-mail
buchtík@cpptransgas.cz
Osoba
Ing. Petr Buchtík
Útvar
ČPP Transgas, s.p.
Katastrální území
Sendražice u Kolína, Kolín, okres Kolín