Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
ČPP Transgas, s.p. oznamuje záměr prodat následující věci nemovité – pozemky v k.ú. Kojetín, obec Kojetín: Pozemková parcela parc.č. st 455/7 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 171 m2; Pozemková parcela parc.č. st 455/8 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 85 m2. Uvedené pozemky se nacházejí blízko centra města Kojetín a v územním plánu jsou uvedeny v kategorii B1 - bydlení venkovského typu - užitkové zahrady, přípustný chov drobného domácího zvířectva v malém rozsahu. Pozemky jsou zapsány na LV č. 2801 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov.
Požadovaná cena
101610
Platnost do
2018-06-16
Telefon
730898072
E-mail
cajda@cpptransgas.cz
Osoba
Ing. Martin Čajda
Útvar
ČPP Transgas, s.p.
Katastrální území
Kojetín, Kojetín, okres Přerov