Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Jedná se o prodej 4 pozemků včetně příslušenství v areálu Bezruč, v k. ú. Slezská Ostrava situovaných severně od vjezdu do areálu z ulice Keltičkova. Jedná se o:Pozemek parc. č. 2372 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 367 m2. Pozemek je bez venkovních úprav. Pozemek parc. č. 2396/71 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 812 m2, který vzniknul na základě geometrického plánu rozdělením původního pozemku. Na pozemku se nachází zpevněná plocha tvořená monolitickým betonem o výměře 311 m2 a silničními panely o výměře 519 m2, které jsou součástí prodeje. Pozemek parc. č. 2396/76 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2. Na pozemku se nachází zpevněná betonová plocha o výměře 28 m2, která je součástí prodeje.Pozemek parc. č. 2396/130 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 156 m2, který vzniknul na základě geometrického plánu rozdělením pozemku parc. č. 2396/71. Pozemek je bez venkovních úprav. Na prodávaných pozemcích se nachází 4 odplyňovací vrty Jd 5, Jd 6, Jd 7 a Jd 16, které zůstávají v majetku prodávajícího. Kupní smlouvou budou zřízeny pro prodávajícího jakožto oprávněného služebnosti spočívající v právu umístění a přístupu za účelem provozování a údržby těchto zařízení.Na prodávaném pozemku parc. č. 2396/71 se nachází studna, která zásobuje vodou CO kryt, který je ve vlastnictví spolku Muzeum průmyslové historie Ostravska, z. s. Kupní smlouvou bude zřízena k této stavbě služebnost spočívající v právu umístění a přístupu k této stavbě, kde oprávněný bude vlastník pozemku parc. č. 2396/127 v k. ú. Slezská Ostrava.Přes prodávané pozemky vede podzemní vodovodní a kanalizační potrubí, která zůstávají v majetku prodávajícího (jsou předmětem daru na Statutární město Ostrava). Kupní smlouvou budou zřízené služebnosti k těmto inženýrským sítím pro vlastníka inženýrských sítí.K prodávaným pozemkům je zřízeno 6 věcných břemen, která jsou zapsána vkladem do katastru nemovitostí. Do prodávaného pozemku parc. č. 2396/71 zasahuje ochranné pásmo stavební uzávěry stanovené kolem SDD – Jáma IX.
Požadovaná cena
1605020
Platnost do
2018-03-03
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
PM
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město