Pozvání k návštěvě České republiky

ID Záznamu
Datum zveřejnění
25.06.2019
Poslední aktualizace
25.06.2019

Základní informace k životní situaci

Pozvání ověřené Policií České republiky opravňuje zvoucí osobu k pozvání cizince k pobytu na území České republiky. Ověřené Pozvání se přikládá k podání žádosti o udělení víza k pobytu na území České republiky.

Krátkodobé (schengenské) vízum je oprávnění udělené členským státem Evropské unie platné pro celé území členských států

a) pro předpokládaný pobyt na tomto území, který nepřesáhne tři měsíce během jakéhokoli  šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území členských států

nebo

b) pro průjezd přes území členských států

nebo

c) k průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostory na letištích členských států.

Dlouhodobé vízum je oprávnění udělené k pobytu na území členských států Evropské unie na dobu delší než 90 dnů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V dané věci je oprávněna jednat zvoucí fyzická osoba nebo zvoucí právnická osoba (její statutární orgán).

Je-li zvoucí osoba zastoupena na základě písemné plné moci, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

 

Je-li zvoucí osoba

 • občanem České republiky nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu (statutární orgán),

prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu (pasu),

 

 • cizincem s povolením k pobytu delšímu než 90 dnů,

prokáže svou totožnost předložením dokladu vydaným Českou republikou s povolením k tomuto pobytu, nebo cizinec oprávněný jednat za právnickou osobu (statutární orgán),

cestovním dokladem nebo dokladem vydaným Českou republikou o povolení k tomuto pobytu.

 

K ověření Pozvání je místně příslušný

 • kterýkoli odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky, pokud je zvoucí osobou občan České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,

odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky podle místa hlášeného pobytu cizince na území České republiky, pokud je zvoucí osobou cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvoucí osoba, která zve cizince k pobytu na území České republiky,

 

 • jehož délka nepřesáhne dobu 3 měsíců, se zavazuje k převzetí finančních nákladů

 

 1. v plném rozsahu (náklady spojené s ubytováním cizince, s obživou, s poskytnutím zdravotních služeb, případně převozem nemocného  nebo zemřelého, náklady spojené s vycestováním cizince z území České republiky)
   
  nebo
  b) souvisejících pouze s ubytováním zvaného cizince,

 

rozsah údajů uvedených v Pozvání k pobytu cizince na území České republiky, který nepřesáhne dobu 3 měsíců, stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex);

 

 • jehož délka přesáhne dobu 3 měsíců, se zavazuje k převzetí závazku v plném rozsahu, který je  po dobu pobytu cizince na území České republiky spojen
 • s náklady na obživu cizince,
 • s ubytováním cizince,
 • s poskytnutím zdravotních služeb až do vycestování z území České republiky,
 • případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého a s pobytem zajištěného cizince na území České republiky a jeho vycestováním z území České republiky.

 

K ověření Pozvání slouží

 • elektronický formulář, který zvoucí osoba po vyplnění přednastavených rubrik odešle Policii České republiky prostřednictvím sítě Internet. Vyplněním elektronického formuláře Pozvání a jeho odesláním prostřednictvím sítě Internet ještě nezačíná běžet lhůta pro ověření Pozvání.

V případě zdárného uložení dat systém elektronického ověření Pozvání vygeneruje a zvoucí osobě zašle Identifikační kód, který se skládá z pěti alfanumerických náhodně vygenerovaných znaků. Zvoucí osoba se následně dostaví na místně příslušný odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky, kde pracovníkovi předloží Identifikační kód společně s dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími, že je schopen splnit závazek, k němuž se v Pozvání hodlá zavázat. Po ověření totožnosti a na základě tohoto osobního jednání počíná běžet zákonná 7 denní lhůta pro ověření Pozvání.

 

 • ruční vyplnění tiskopisu Pozvání a podat jej k ověření místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky. Fyzickým předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu Pozvání začíná běžet zákonná 7 denní lhůta pro ověření Pozvání.

Na které instituci životní situaci řešit

Ověření Pozvání se řeší na místně příslušném odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zvoucí osoba předkládá

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas), je-li občanem České republiky nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu (statutární orgán), nebo
 • doklad vydaný Českou republikou s povolením k pobytu na území České republiky, je-li cizincem s povolením k pobytu na území delšímu než 3 měsíce,
   
 • 5 místný kód, pokud byl formulář pozvání vyplněn a odeslán v elektronické podobě, nebo
 • ručně vyplněný list tiskopisu pozvání, pokud tiskopis vypisuje ručně na policii,
   
 • ověřenou plnou moc, jedná-li ve věci pozvání v zastoupení oprávněné zvoucí osoby,
 • prostředky spojené s pobytem zvané osoby (cizince) na území a jejím vycestováním (v případě, že zvoucí osoba zve ve stejném období více cizinců nebo se doby jejich pobytu na území ČR překrývají, musí zvoucí osoba disponovat uvedenými prostředky pro všechny v téže době zvané cizince),
 • potvrzení o zajištěném ubytování, není-li zvaná osoba ubytována u zvoucí osoby,
 • kolkové známky v hodnotě 300,- Kč.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Úřední tiskopis Pozvání obdrží zvoucí osoba na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky.

Elektronický formulář Pozvání je zpřístupněn zvoucí osobě (žadateli) na Portálu veřejné správy, sekce Formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přijetí tiskopisu k ověření Pozvání je hrazen poplatek 300,- Kč ve formě kolkových známek, které zvoucí osoba předá pracovníkovi místně příslušného odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky při podání žádosti (tj. osobním jednání) o ověření Pozvání. Na pracovišti odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky nelze kolkové známky zakoupit. Kolkové známky jsou v prodeji na všech provozovnách České pošty, s.p., pověřených prodejem kolkových známek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Sedmidenní lhůta pro ověření Pozvání počíná  běžet dnem podání žádosti o ověření, tj. fyzickým předáním tiskopisu Pozvání na místně příslušném odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky nebo tím, že se zvoucí osoba, která odeslala vyplněný formulář Pozvání po síti Internetu, dostaví na místně příslušný odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky a předloží doklad totožnosti a vygenerovaný 5 místný Identifikační kód z důvodu ověření totožnosti a identifikace zvoucí osoby.

Zvoucí osoba je povinna se dostavit sedmý pracovní den ode dne podání k vyzvednutí ověřeného Pozvání k orgánu, u kterého jej k ověření podala, po dohodě s tímto orgánem i dříve.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další osoby nejsou k ověření Pozvání stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na požádání odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky je zvoucí osoba povinna prokázat schopnost splnění závazku vyznačeného v tiskopisu Pozvání.

 

Schopnost splnit závazek vyznačený v tiskopisu Pozvání, jedná-li se o zajištění prostředků k pobytu na území České republiky přesahující dobu 3 měsíců, se prokazuje

 • výpisem z účtu vedeného u peněžního ústavu znějící na jméno zvoucí osoby, z něhož vyplývá schopnost disponovat peněžními prostředky, nebo
 • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, k níž je na požádání zvoucí osoba povinna předložit výpis z účtu vedeného u peněžního ústavu, z něhož vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky na území České republiky.

Elektronická služba, kterou lze využít

Na síti Internet je elektronický formulář Pozvání zpřístupněn v sekci Formuláře - Portál veřejné správy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Policisté odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky při ověřování Pozvání postupují podle § 15 a 180 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví postupy a podmínky v souvislosti s procesem ověřování Pozvání k pobytu cizince na území České republiky přesahující délku pobytu 3 měsíce.

Jaké jsou související předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), které stanoví postupy a podmínky udělování víz pro průjezd přes území členských států Evropské unie nebo předpokládané pobyty na tomto území nepřesahující 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jestliže zvoucí osoba na požádání odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky neprokáže schopnost splnit závazky převzaté v tiskopisu Pozvání, odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky ověření Pozvání odepře.

Pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky v případě odepření ověření Pozvání tuto skutečnost sdělí zvoucí osobě při jejím dostavení se na Policii České republiky. Na žádost zvoucí osoby tuto skutečnost bez uvedení důvodu pro odepření písemně potvrdí.

Další informace

Před vyplněním elektronického formulář Pozvání přístupného v sekci Formuláře - Portál veřejné správy je na první obrazovce formuláře zvoucí osoba poučena o povinnosti převzít závazek v souvislosti s pobytem cizince na území České republiky v rozsahu

a) veškerých finančních nákladů (ubytování cizince, obživa, poskytnutí zdravotních služeb, případně převoz nemocného nebo zemřelého, náklady spojené s vycestováním cizince z území České republiky nebo

b) nákladů souvisejících pouze s ubytováním.

Osobní údaje uvedené při vyplnění elektronického formuláře Pozvání budou využity k vytištění na úřední tiskopis a po podání tohoto tiskopisu zpracovány za účelem ověření Pozvání podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů je Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace týkající se pozvání cizince k pobytu na území České republiky lze dále získat na webových stránkách Ředitelství služby cizinecké policie

http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobyt-cizincu-pozvani-k-navsteve-cr.aspx

Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě odstoupení od přijatého závazku v Pozvání za zvanou osobu, je zvoucí osoba povinna o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušný odbor cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky, který Pozvání ověřil. Od přijatého závazku nelze odstoupit v průběhu pobytu cizince (zvané osoby) na území České republiky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ředitelství služby cizinecké policie

Olšanská 2

Praha 3

e-mail: scp.r.sekret@pcr.cz

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba není uvedena.